~edwargix/tallyard

44b27c3a3a40d88e5e59161c07cad084b68db8b5 — dependabot[bot] 7 months ago 5069f25
Bump github.com/consensys/gnark from 0.8.0 to 0.8.1

Bumps [github.com/consensys/gnark](https://github.com/consensys/gnark) from 0.8.0 to 0.8.1.
- [Release notes](https://github.com/consensys/gnark/releases)
- [Changelog](https://github.com/Consensys/gnark/blob/master/CHANGELOG.md)
- [Commits](https://github.com/consensys/gnark/compare/v0.8.0...v0.8.1)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: github.com/consensys/gnark
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-patch
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
Signed-off-by: David Florness <david@florness.com>
Reviewed-by: David Florness <david@florness.com>
2 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

M go.mod
M go.sum
M go.mod => go.mod +2 -2
@@ 4,8 4,8 @@ go 1.18

require (
	github.com/adrg/xdg v0.4.0
	github.com/consensys/gnark v0.8.0
	github.com/consensys/gnark-crypto v0.9.1
	github.com/consensys/gnark v0.8.1
	github.com/consensys/gnark-crypto v0.9.2
	github.com/gdamore/tcell/v2 v2.6.0
	github.com/rivo/tview v0.0.0-20230203122838-f0550c7918da
	github.com/sirupsen/logrus v1.9.0

M go.sum => go.sum +4 -4
@@ 4,10 4,10 @@ github.com/blang/semver/v4 v4.0.0 h1:1PFHFE6yCCTv8C1TeyNNarDzntLi7wMI5i/pzqYIsAM
github.com/blang/semver/v4 v4.0.0/go.mod h1:IbckMUScFkM3pff0VJDNKRiT6TG/YpiHIM2yvyW5YoQ=
github.com/consensys/bavard v0.1.13 h1:oLhMLOFGTLdlda/kma4VOJazblc7IM5y5QPd2A/YjhQ=
github.com/consensys/bavard v0.1.13/go.mod h1:9ItSMtA/dXMAiL7BG6bqW2m3NdSEObYWoH223nGHukI=
github.com/consensys/gnark v0.8.0 h1:0bQ2MyDG4oNjMQpNyL8HjrrUSSL3yYJg0Elzo6LzmcU=
github.com/consensys/gnark v0.8.0/go.mod h1:aKmA7dIiLbTm0OV37xTq0z+Bpe4xER8EhRLi6necrm8=
github.com/consensys/gnark-crypto v0.9.1 h1:mru55qKdWl3E035hAoh1jj9d7hVnYY5pfb6tmovSmII=
github.com/consensys/gnark-crypto v0.9.1/go.mod h1:a2DQL4+5ywF6safEeZFEPGRiiGbjzGFRUN2sg06VuU4=
github.com/consensys/gnark v0.8.1 h1:zXM6iFejCJSwqkZsjS/qMQGLEyX0rg8nRhwuEwzj3bg=
github.com/consensys/gnark v0.8.1/go.mod h1:PsGdLgX5nBy9EsDbqBkvTncZbfT69MizMsveGAsHBbo=
github.com/consensys/gnark-crypto v0.9.2 h1:a4gsSAnQNgrt8dqxsd49H2rtLQPoekZCWpCmcKPRNus=
github.com/consensys/gnark-crypto v0.9.2/go.mod h1:a2DQL4+5ywF6safEeZFEPGRiiGbjzGFRUN2sg06VuU4=
github.com/coreos/go-systemd/v22 v22.3.3-0.20220203105225-a9a7ef127534/go.mod h1:Y58oyj3AT4RCenI/lSvhwexgC+NSVTIJ3seZv2GcEnc=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=